O.

 • Obevist är snart dömdt.
 • Objuden gäst blir alltid försmådd.
 • Objuden till går otackad ifrån.

 • Odygden hjelper ingen smink.
 • Ofeg man reser trygg genom land.
 • Ofta blifver allvar af narri.
 • Ofta får grisen umgälla det soen gjorde.
 • Ofta letas efter det man ej vill finna.
 • Ofta ligger ormen under rosenbusken.
 • Ofta synda ökar straffet.
 • Oftast gifver den mest, som minst eger.
 • Oförtjent banna biter ej.
 • Oförtänkta gäster få oförtänkta rätter.
 • Oförvägenhet är genaste vägen till förderfvet.
 • Ogjordt blir ospordt.
 • Ogräs växer i hvars mans trädgård.
 • Ogräs växer ofta, der hvete var sådt.
 • Ogräs växer på den väg som ingen trampar.
 • Ogräset växer ovattnadt.
 • Ogräset är ej så lätt utrotadt.
 • Oket drages lättast i ungdomen.
 • Okänd man gifves intet vitsord.
 • Okänd sjuka är svår att bota.
 • Okär gäst kommer alltid i otid.
 • Olaga fång är ofång.
 • Olika ök göra krokiga fåror.
 • Olyckan kan äfven göra klokt folk rådlöst.
 • Olyckan kommer sällan ensam.
 • Olyckan rider fort.
 • Olyckan rider till bys, men går till fots derifrån.
 • Olyckan är ingen fröjd.
 • Olydigt barn blir sorgebarn.
 • Om afund vore feber, så vore hela verlden sjuk.
 • Om alla dårar vore döda, räckte ingen visdom till.
 • Om allt folk vore klokt, såldes inga narrbjellror.
 • Om dagen är aldrig så lång, så blir det afton en gång.
 • Om du är förargad, så räkna till tio, innan du talar.
 • Om inga gömmare vore, man inga tjufvar försporde.
 • Om inte dåren begick dårskapen, så vore de vises klokhet obekant.
 • Om inte hönan kacklade, så visste man icke att hon hade värpt.
 • Om inte lögn funnes, så taltes det mindre vid hofvet.
 • Om inte »om» varit emellan, hade käringen bitit björn' och icke björn’ käringen.
 • Om klaga vore nog, så funnes ej mången oskyldig.
 • Om man ock lägger ett tusen höns på äggen, så kläckas de ändå ej ut på åtta dagar.
 • Om skälmar kände alla fördelar af att utöfva det goda, skulle de bli hederligt folk af uträkning.
 • Om tack kostade penningar, tackades ej så mycket.
 • Om åskan ej vore, hade man ingen fred för småtroll.
 • Om åsnan klädes i lejonhud, förlåda henne dock öronen.
 • Ombyte förnöjer sinnena.
 • Ombyte är icke alltid förbättring.
 • Ombytt arbete gör mödan lättare.
 • Omogen frukt ruttnar snart.
 • Omsorg är icke sorg.
 • Ond begynnelse tar sällan god ända.
 • Ond gerning har vitte i barmen.
 • Ond gerning älskar mörkret.
 • Ond rot foder ingen god frukt.
 • Ond tunga gör vänskillnad.
 • Onda flugor förderfva god salva.
 • Onda seder göra goda lagar.
 • Onda örter skall man af örtagård utrota.
 • Ondt barn qväder elak visa.
 • Ondt blir ej godt, förrän halfva värre kommer.
 • Ondt botas icke med hälften värre.
 • Ondt för husbonde, när drängen skall lära honom.
 • Ondt krut förgås icke så lätt.
 • Ondt måste tidigt dämpas.
 • Ondt rykte kommer snart ut.
 • Ondt råd är rådaren värst.
 • Ondt samvete fruktar alltid det värsta.
 • Ondt samvete har aldrig ro.
 • Ondt samvete har ulfvatänder.
 • Ondt samvete tittar ut ur ögonen.
 • Ondt samvete är en försmak af helvetet.
 • Ondt samvete är ett ris för hjertat.
 • Ondt samvete är ett upprördt haf.
 • Ondt skall med ondt fördrifvas.
 • Ondt snack kränker goda seder.
 • Ondt sallskap är ungdoms förderf.
 • Ondt är snart gjordt, men sent botadt.
 • Ondt öga kan intet godt se.
 • Onödigt arbete att föra ved till skogs.
 • Ord fylla icke magen.
 • Ord gör köp, men pengarne betala.
 • Ord hafva vingar.
 • Ord slå icke ihjäl någon utan att handen följer med.
 • Orena barn får man ej heller kasta bort.
 • Orsak nog till krig, när man måste värja sig.
 • Orättfånget gods går ej till tredje arfvingen.
 • Orätt må man lida, men ej gilla.
 • Oskipad lag, klocka utan kläpp.
 • Oskuld är bästa värn.
 • Oskyldig är snart rentvagen.
 • Osmord vagn knarrar gerna.
 • Ostraffad skam lockar mer fram.
 • Osvuret är bäst.
 • Otack är verldens lön.
 • Otacksam menniska är den tyngsta börda jorden bär.
 • Otidig gåfva förtjenar ingen tacksägelse.
 • Oviss kur, när läkaren blir arfvinge.
 • Ovurpna ägg äro ovissa ungar.
 • Oväntad lycka ger största fröjd.
 • Oxen drar nog, fastän han dröner.
 • Oxen har ock varit kalf.
 • Oxen hittar nog vägen till krubban.
 • Oxen hugnas hos kon i bås.
 • Oxen kallas inte brokig om det ej finnes en fläck på honom.
 • Oxen kan man väl leda till bronnen, men ej tvinga honom att dricka.

 

%MCEPASTEBIN%