A.

 •  Adam sköt skulden på Eva och Eva på ormen.
 • Adel utan dygd är lykta utan ljus.
 • Af att tigga blir man inte fattig.

 • Af barn blir ock gammalt folk.
 • Af barn och dårar får man veta sanningen.
 • Af den gamla oxen lärer den unga att draga.
 • Af den sista supen kommer den första örfilen.
 • Af den tröjan blir det inga byxor.
 • Af egen åker kommer den bästa säden.
 • Af elden blir man bränd, af skökan skämd.
 • Af en rik läckermun blir en fattig tallrikslickare.
 • Af fem alnar bör man få ett par handskar om inte skräddaren är en skälm.
 • Af frukten känner man trädet.
 • Af hampgarn gör man inga silkesstrumpor.
 • Af herreumgänge kan man både värma och bränna sig.
 • Af intet blir intet.
 • Af kladdig fåle kan blifva god häst.
 • Af kokta ägg blir inga kycklingar.
 • Af ljudet kännes malmen, af talet pröfvas mannen.
 • Af morgonlöje blir aftongråt.
 • Af många hugg blir yxan slö.
 • Af nöd göres ofta en dygd.
 • Af rocken kännes mannen.
 • Af skadan blir man vis, men inte rik.
 • Af skåda växer kärlek.
 • Af små fiskar blir gäddan stor.
 • Af sött vin blir sur ättika.
 • Af tidigt hat blir sen kärlek.
 • Af två onda ting bör man välja det minsta.
 • Af uggle-ätt kommer uggle-ungar.
 • Afsides bor också folk.
 • Afsides i ro är bäst att bo.
 • Aftonen kröner morgonen.
 • Afunden fräter hvar hon bor.
 • Afunden är ärans följeslagare.
 • Agan är god, när måtta är med.
 • Agelös lefver, ärelös dör.
 • Akta dig för den om hvilken ingen talar väl.
 • Akta dig för det slags kattor, som smeka framman och klösa bak.
 • Akta dig för fiendegåfvor.
 • Akta dig för hunden, skuggan bits inte.
 • Akta dig för ond gerning, lögn får snart vändning.
 • Aldrig godt köp i dålig vara.
 • Aldrig läkes såret så väl, att inte ärret synes.
 • Aldrig någon olycka, att inte lycka är med.
 • Aldrig så elakt väder, att inte den döde måste ut.
 • Aldrig så gammal, att man inte tror sig få lefva ännu längre.
 • Aldrig så långt emellan bergen, att inte trollen råkas.
 • Aldrig är dagen så lång, att inte aftonen kommer.
 • Aldrig är fogeln så liten, att han inte söker sig bo.
 • Aldrig är vädret så kallt, att presten fryser i kyrkan så länge offret räcker.
 • All begynnelse är svår.
 • All hjerna finnes inte i ett hufvud.
 • All ursäkt är god när den antages.
 • Alla bli ej prester, som gå i skolan.
 • Alla dagar äro inte bakedagar.
 • Alla dö inte, som lida nöd.
 • Alla fråga om man är rik, få, om man är from.
 • Alla känna apan, men apan känner ingen.
 • Alla lefva vi vid en Gud, men icke vid en lycka.
 • Alla lemmar lyda hufvudet.
 • Alla moln gifva inte regn.
 • Alla skor göras inte öfver en läst.
 • Alla svin äro svarta i mörkret.
 • Alla vackra flickor vilja gifta sig, och de fula ändå hellre.
 • Alla veta råd, förutom den i våndan står.
 • Alla vilja att yxan skall gå, men ingen vill hålla i skaftet.
 • Alla vilja hafva narren, men ingen vill föda honom.
 • Alla vilja luta åt den sidan lasset välter.
 • Alla vilja vara gamla, men ingen vill heta det.
 • Alla vilja vara herrar, men ingen vill bära säcken.
 • Alla vilja öfver der gärdesgården är lägst.
 • Alla vägar föra till Rom. (Jemf. Ap.Gern. 4:12).
 • Alla äro barn i början.
 • Alla äro inte goda kockar, som bära stora knifvar.
 • Alle mans vän är ofta hvar mans narr.
 • Allestädes framme, sällan välkommen.
 • Allestädes framme är ofta näsbränna.
 • Allmogen är ett djur med många hufvuden.
 • Allmosa minskar inte, kyrkogång hindrar inte.
 • Allmän nytta, allmän skada.
 • Allom är förbjudet att bryta, men ingen att bättra sig.
 • Allt fettet bör inte i skomakaren, somt bör också i klöfven (i lädret).
 • Allt har haft en begynnelse, utom Gud.
 • Allt vatten vill i hafvet.
 • Alltför dristiga får bli uppätna af ulfven.
 • Alltför höflig liknar narren.
 • Alltför klok är största tok.
 • Alltför mycken frihet alstrar sjelfsvåld.
 • Alltför mycken lust är olust.
 • Alltför noga minskar vänskapen.
 • Alltför runn gör vällingen tunn.
 • Alltför spetsig blir snart slö.
 • Alltför stor ära lyktas med skam.
 • Alltför ödmjukt är förklädd högfärd.
 • Alltid bäst som sker.
 • Alltid bättre gröt (eller korf) i en annans gryta.
 • Alltid bättre säd på grannens åker.
 • Alltid flere kalfskinn som torgföras, än kohudar.
 • Alltid frusen jord för lata svin.
 • Alltid får den visa, som qväda vill.
 • Alltid har man något att blåsa på.
 • Alltid kommer ved med vintern.
 • Alltid någon, som måste bära hundhufvudet.
 • Alltid något nytt, sällan något godt.
 • Alltid sämsta föret i portlidret.
 • Alltid värre, som efter kommer.
 • Allting bör ske med mått, sa' skräddaren, slog hustrun med alnen.
 • Allting har en ända, men korfven har två.
 • Allting har en öfvergång sade räfven, när de togo skinnet af honom.
 • Allting har sin tid.
 • Andra fåglar flyga bort, kråkan blifver alltid qvar.
 • Andra tider, andra seder.
 • Andra år, andra hår.
 • Andras exempel ursäkta inga synder.
 • Andras fel göra ingen lag.
 • Andras fel mäta, sitt eget förgäta.
 • Andras skada glömmes snart.
 • Andras skada är ofta den bästa läromästaren.
 • Anse hvar dag som den sista.
 • Antingen med eller mot.
 • Antingen skalken sitter eller står, är han i dag så god som i går.
 • Antingen skall det vara ösapösa, eller skall det vara nörpasnörpa nu för tiden, sa' gamla mormor.
 • Antingen ägg eller ungar.
 • Anvisning är ingen betalning.
 • Apan håller sina ungar för de vackraste, och dåren sitt tal för det klokaste.
 • April våt och Maj kall fyller bondens lador all.
 • Arbeta medan du är ung; det gagnar när du blir gammal och tung.
 • Arbeta som du skulle lefva evigt; lef som du skulle dö i morgon.
 • Arbetaren är sin lön värd.
 • Arbete fördrifver laster.
 • Arbete gör sömnen ljuf.
 • Arbete och möda ger daglig spis och föda.
 • Arbete är half helsa.
 • Arg hund och racka ha inte mycken lust att tacka.
 • Arga hundar få rifvet skinn.
 • Arga hundar äro goda väktare.
 • Arm brunn, som man måste bära vatten uti.
 • Arm häst, som ej orkar bära sin sadel.
 • Arm högfärd, skräfla och svälta.
 • Arm och rik gör döden lik.
 • Arm råtta, som ej vet mer än ett hål.
 • Arm tiggare, som ej kan gå ett hus förbi.
 • Arm tröst, att också andra hafva felat.
 • Armod botar högmod.
 • Armod går till fots.
 • Armod gör döden söt.
 • Armod gör mannen blödig.
 • Armod har bragt mången till galgen.
 • Armod lärer arbete.
 • Armod är godt for podager.
 • Armod är konstens styfmor.
 • Armt skämt, som inte har något allvar med sig.
 • Art följer art.
 • As lockar örnen ut.
 • Att alltid vinna gör misstänkt.
 • Att fela är menskligt, gudomligt att förlåta. (Jemf. Syr. 5: 4—7).
 • Att fånga räf med räf, dertill fordras klokhet.
 • Att föga begära är reda penningar, att föga köpa är en god årlig inkomst.
 • Att försvara sitt fel är att fela ånyo.
 • Att ge dårar råd är detsamma som att slå vatten på gåsen.
 • Att inte hinna fram till målet och löpa detsamma förbi kommer på ett ut.
 • Att inte äta så mycket man orkar, medför ingen ånger.
 • Att läsa och inte förstå är att plöja och inte så.
 • Att taga en rik hustru, är att mista sin frihet.
 • Att tala ett och annat tänka, plär det goda namnet kränka.
 • Att tala utan att tänka, är att skjuta utan att sigta.
 • Att vara grann kostar pinadt skinn.
 • Att undvika förtal, är större konst än att vinna beröm.