DEN SVENSKA

ORDSPRÅKSBOKEN

INNEHÅLLANDE

3160 ORDSPRÅK

------
STOCKHOLM,
PÅ L. J. HIERTAS FÖRLAG,
1865

Företal.

En samling av svenska ordspråk utgör alltid en intressant gren af folklitteraturen; och flera sådana samlingar hafva derföre tid efter annan blifvit utgifna, men utgått ur bokhandeln. De nyaste åter hafva egentligen blott utgjort urval af de äldre, och derigenom varit mycket ofullständiga.

Man har derföre trott att en ny sådan innehållande icke blott det mesta af hvad som förut varit tryckt och förtjenar återgifvas, utan äfven en betydlig tillökning derutöfver af förut icke tryckta, som dels blifvit samlade från enskilda anteckningar, dels öfverflyttade från danska källor, och deribland ett större antal af skämtsamt innehåll blifvit upptagna, skall finnas välkommen och roande.

Lika med hvad som förefinnes i de förut tryckta svanska ordspråksböckerna, förekommer äfven i denna samling några som i det väsendtliga hafva likhet med andra, dock med en olika början; men om ett mindre antal sådana fått qvarstå, som på olika orter variera i ordställningen, så har man emellertid i allmänhet sökt uppställa dem endast efter det mest brukliga talesättet.

Nu, etthundrafemtio år senare så är behovet av en samanställning av svenska ordspråk, svenska uttryck och svenska talesätt precis lika stort, därför har jag tagit mig friheten att samla dessa roliga och intressanta talesätt här. Jag hoppas de kommer till mycket glädje.