G.

 • Gaddlöst bi samlar ingen honung.
 • Galna hundar få rifvet skinn.
 • Gamla bli ofta barn på nytt.

 • Gamla bockar ha styfva horn.
 • Gamla kar läka gerna.
 • Gamla kyrkor ha mörka fönster.
 • Gamla märken pläga ej ljuga. Man säger dock: Gamla märken stå ej länge.
 • Gamla narrar finnas ock.
 • Gamla räfvar, kloka ränker.
 • Gamla stöflar fordra mycken smörja.
 • Gamla svin hafva hårda trynen.
 • Gamla sår blöda gerna.
 • Gamla vägar och gamla vänner svika inte gerna.
 • Gamla vänner och pröfvade svärd äro i nöden guld värde.
 • Gammal katta läppjar ock mjölk.
 • Gammal kärlek rostar icke.
 • Gammal man går illa, men råder väl.
 • Gammal rygg är snart krökt.
 • Gammal räf går ej gerna på nätet.
 • Gammal räf går gerna i gammal glugg.
 • Gammal skada är svår att läka.
 • Gammal träta är snart upprifven.
 • Gammal är alltid äldst.
 • Gammalt bruk gäller ofta med laga kraft.
 • Gammalt hus och ung flicka ge alltid något att beställa.
 • Gammalt träd låter ej kröka sig.
 • Gammalt träd tål ej flyttning.
 • Genaste vägen är den bästa.
 • Genom sig sjelf känner man bäst andra.
 • Genvägar äro senvägar.
 • Gerna dertill, snart derifrån.
 • Gerna och snart gifvet är dubbelt gifvet.
 • Gerningar tala högre än ord.
 • Gif aldrig skinnet när du kan betala med ullen.
 • Gif en bonde gröt och mjölk, så vet han hvad han far.
 • Gif icke barnet så ofta det beder om något.
 • Gift dottren snart, om du ej vill att hon skall gifta sig.
 • Giftermål göras i himmelen.
 • Gifva af gifvet är ingen synd.
 • Gifven häst skall man inte se i munnen.
 • Gifvet är alltid vackert nog.
 • Girig buk blir aldrig full.
 • Girighet föder blinda barn.
 • Girighet glömmer redlighet.
 • Girighet och välde är modren till alla krig.
 • Girighet är en rot till allt ondt. (Esaiae 5: v. 8. m. fl.)
 • Girighet är ett bottenlöst fat.
 • Gladt sällskap gör vägen kort.
 • Glasögon, träben och löständer äro lika goda vänner.
 • Glädjen och sorgen följas gerna åt.
 • Gläds icke åt din nästas ofärd.
 • God diet gör fager och fet.
 • God dryck förderfvas i smutsigt kärl.
 • God hund lyder icke hvar man som lockar.
 • God knif är snart slipad.
 • God lydare blir god bjudare.
 • God rykt är hästens halfva foder.
 • God tjenare är sin lön värd. Äfven: behöfver inte vara rädd att begära ut sin lön.
 • God tro lönas med otro.
 • God tupp blir sällan fet.
 • God vara säljer sig sjelf.
 • God vilja drar lasset till bys.
 • God visa bör man inte sjunga till slut.
 • God värd frågar inte »om gästen vill.»
 • Goda barn aga sig sjelfva.
 • Goda varor få alltid köpare.
 • Goda verktyg göra arbetet lätt.
 • Goda vänner komma bäst objudne.
 • Goda vänner se icke efter många rätter.
 • Goda vänner är rikedom nog.
 • Goda vänners fel må man märka, men ej lasta.
 • Goda vänners kif är ny vänskap.
 • Godt att ha en vän i viken.
 • Godt att plöja med andras kalfvar.
 • Godt att sitta i vassen och skära pipor.
 • Godt att vara fogde, när ingen räkenskap fordras.
 • Godt folk är godt att göra med.
 • Godt göres sällan med godo.
 • Godt lag gör kort dag.
 • Godt mjöl har ock sina sådor.
 • Godt namn är bästa arf.
 • Godt samvete är daglig fägnad.
 • Godt sinnelag samlar honung från hvarje blomma.
 • Godt tilltal får godt gensvär.
 • Godt vett vill ha godt bruk.
 • Godt är det röda guld, en kaka bröd är ännu bättre.
 • Grann klädsel mördar tiden.
 • Gris grymtar som gammalt svin.
 • Grunda bäckar göra mycket buller af sig.
 • Grundsatser äro mer än reglor.
 • Grus är grus, om det också vore från Jerusalems murar.
 • Gråa hår äro dödens blomster.
 • Gråa hår äro ålderdoms prydnad.
 • Gråt minskar sorgen.
 • Gråtande barn gör sjungande amma.
 • Gud bevare mig för mina vänner; för mina fiender aktar jag mig sjelf.
 • Gud gifver alla mat, som han gifvit mun.
 • Gud gifver allom nog, men har dock ej sjelf mindre för det.
 • Gud gifver segern.
 • Gud hjelp oss alla tretton, sa’ krukmakaren när han föll och slog sönder sina tolf krukor.
 • Guds barmhertighet bor midt i verlden.
 • Guds rådkammare finnes ingen nyckel till.
 • Guds välsignelse gör rik utan möda.
 • Guds välsignelse växer som gräset.
 • Gudsfruktan är grunden till alla dygder.
 • Guld pröfvas i glöd och vän i nöd.
 • Guldet gör ofta domaren blind.
 • Guldet pröfvar mannen.
 • Guldet är aldrig så rödt, att det ej går åt för bröd.
 • Guldnyckeln läser upp alla lås.
 • Gunst gör en mild dom.
 • Gyldene betsel förbättrar inte hästen.
 • Gå till sängs med lammet och stiga upp med lärkan, är god ordning.
 • Gåfvor göra munkar andäktiga, fiender vänliga och alla villiga.
 • Gåfvor och gengåfvor vara längst.
 • Gårdshund är elak hund.
 • Gåsen går så länge i köket tills hon fastnar vid spettet.
 • Gästabud är läkarens skörd.
 • Göken lär hvart år att sjunga och kan ändå ingen annan visa än ku ku!
 • Göm en klut i tre år; behöfves den ej då, så kasta den bort.
 • Gömdt är icke glömdt.
 • Gömma guld under getrumpan; d. v. s. att förtro en hemlighet åt den, som icke kan tiga.
 • Gör din ovän godt, och bed Gud att han ej lönar dig det.
 • Gör din sak väl nog, så gör du den fort nog.
 • Gör rätt och räds för ingen.
 • Göra nitton gånger väl, men den tjugonde illa, får skam för alltsammans.