H.

 • Hade alla barn sitt rätta namn, så hette mången inte Hans.
 • Hade män blott mjölken, frågade man föga efter kon.
 • Haf kärleken, och gör sedan hvad du vill.

 • Hafva och få är inte detsamma.
 • Half rättvisa är half orättvisa.
 • Halfgjord geming bör hvarken lofvas eller lastas.
 • Han duger ej till skogvaktare, som rädes för buskarna.
 • Han duger ej till smed, som rädes för gnistorna.
 • Han duger ej till soldat, som inte kan tåla krutröken.
 • Han fick veta hvar David köpte ölet.
 • Han förstår att vända kappan efter vinden.
 • Han förstår sig lika mycket derpå, som suggan på väderqvarnen.
 • Han går långt, som går sakta.
 • Han måste lägga väl i matsäcken, som tänker lefva en annan ut.
 • Han ser inte oftare mild ut, än då by brinner och barn kastas i elden.
 • Han ser ut som tjuren på köttmånglarn.
 • Han är man, som gör mans gerning.
 • Han äter så han svettas och arbetar så han fryser.
 • Hand bör hand få.
 • Handhjelp är bättre än munhjelp.
 • Handla ärligen, så kan du svara djerfveligen.
 • Har fan bara fått ett hår, så tar han nog hela kroppen.
 • Har man det som klingar, nog får man den som springer.
 • Har man hunnit alnen, hinner man väl qvarteret.
 • Har man inte jungfrur, dansar man med madamer.
 • Har man inte kalk, så bör man mura med ler.
 • Har man sagt A, bör man äfven säga B.
 • Haren vill gerna sitta tort.
 • Harm gör helvete.
 • Hasta makligt gör gerningen bäst.
 • Heder byter seder.
 • Hederlig förlust är bättre än neslig vinst.
 • Helvetet blir aldrig fullt.
 • Helvetet, hafvet och den girige få aldrig nog.
 • Hemlig gåfva får lön i dagsljuset.
 • Hemlig ovän är värre än uppenbar fiende.
 • Hemlig sorg gör tungt hjerta.
 • Hemma håll styr på ditt lynne och ute på din tunga.
 • Hemma som en björn, borta som en skjuten örn.
 • Herodes och Pilatus äro goda vänner. 
 • Herrans fruktan är vishetens begynnelse.
 • Herrar och narrar ha fritt ord.
 • Herrebön är detsamma som befallning.
 • Herregunst är icke något arf.
 • Herrens pengar ligga bättre i undersåtens pungar än i hans skattkammare.
 • Herrskapsbarn bli ej alltid de bästa.
 • Hitta och tiga dermed har tjufven i barmen.
 • Hjelp dig sjelf, så hjelper dig Gud.
 • Hjelp, så blir du hulpen. (Jemf.: En glad gifvare älskar Gud).
 • Hjelpen är god utom i grötfatet.
 • Hjelper ej räfpelsen, måste lejonhuden stå bi.
 • Hjelplös hjelper Gud.
 • Hjertat är källan, tungan är rännilen.
 • Hoftrapporna äro alltid slippriga.
 • Hon är moder, som maten ger.
 • Hopp om bättring gör bördan lätt.
 • Hoppas när dig går som värst, frukta när dig går som bäst.
 • Hoppas och bida gör mången till narr. (Jemf. Sal. Ordspr. 21: 25).
 • Hoppas så länge du lefver.
 • Hoppet bär konungakrona.
 • Hoppet dör sist.
 • Hoppet gör ett sött lidande.
 • Hos stora herrar skall man ej tala utan att bli tillfrågad.
 • Hosta har hjelpt mången prest på predikstolen.
 • Hot dräper ingen.
 • Hufvudet är starkare än händerna.
 • Hugg äro behållna håfvor.
 • Hugger man ofvanom sig, sä falla spånorna i ögonen.
 • Hund är hund, om än han är aldrig så brokig.
 • Hundar och adelsmän stänga icke dörren efter sig.
 • Hundasår läkes med hundahår.
 • Hunden skäller på månen, den går dock sin gilla gång.
 • Hunden springer för maten, haren för lifvet.
 • Hundra år orätt blir icke en timma rätt.
 • Hunger håller ingen fastlag.
 • Hungern drifver hunden i band.
 • Hungern gör maten söt.
 • Hungern är bästa kryddan.
 • Hungern är en elak rådgifvare.
 • Hungern är ett skarpt svärd.
 • Hungra och vänta gör mannen otålig.
 • Hungrig mage är den bästa kock.
 • Hungrig mage är intet bröd för svart.
 • Hungrig åsna aktar ingen piska.
 • Hur svart är du? sade kitteln till grytan.
 • Husbondens öga gör hästen fet.
 • Husbondens öga gör mer än hans begge händer.
 • Husfred är husfröjd.
 • Hushyra och ränta hvila aldrig.
 • Hushåll utan hustru är lykta utan ljus.
 • Hushålla med limpan, så varar hon hela julen.
 • Huskors botas ej med tårar.
 • Hustru bör väljas med öronen, inte med ögonen.
 • Hustrun och ugnen tjena bäst i huset.
 • Hustrun äter när hon vill och hvad hon vill, men bonden när han får och hvad han får.
 • Hvad du kan göra sjelf, lägg icke på andra.
 • Hvad förstår en bonde sig på gurksallat?
 • Hvad gagnar det att ha kistan full, om fan har nyckeln till henne? d. ä. då egodelarna illa användas.
 • Hvad gagnar mycket veta och intet göra?
 • Hvad gör inte tysken for penningar?
 • Hvad hjelper det att tvätta korpen, han blir ändå aldrig hvit?
 • Hvad hjelper noga räknadt, när man betalar illa?
 • Hvad man icke vet, gör ej heller förtret.
 • Hvad man undandrager för vår Herre, det kommer alltid hin onde till godo.
 • Hvad som fattas på fågeln, det har han i fjädrarna.
 • Hvad som gör oss det största bekymret här i tiden, äro de olyckor och motgångar som ej inträffa.
 • Hvad som är skrifvet, det är skrifvet.
 • Hvad stort sker, det sker tyst.
 • Hvad suggan bryter, får grisen betala.
 • Hvad trenne veta, vet hela verlden.
 • Hvar dag för oss närmare mot den yttersta dagen.
 • Hvar dag har sin plåga.
 • Hvar och en blir salig på sin tro. (Jemf. 1 Joh. 5: 1, 12).
 • Hvar och en för sig, Gud för oss alla.
 • Hvar och en har sin smak.
 • Hvar och en har sitt kors att draga.
 • Hvar och en rosar sin vattvälling.
 • Hvar och en tycker sin väg vara den rätta.
 • Hvar och en älskar sitt, sa’ kråkan om sina ungar.
 • Hvar och en är herre öfver sin stackare.
 • Hvar och en är sin egen lyckas smed.
 • Hvar skulle väl slefven vara, om ej i grytan.
 • Hvardagsgrann är sällan grann.
 • Hvarhelst vår Herre har en kyrka, der bygger satan ett kapell.
 • Hvarifrån hjelpen kommer, så är den alltid god.
 • Hvarje by har sitt berg och hvarje berg har sitt troll.
 • Hvarje dag af vårt lif är ett blad i vår historia.
 • Hvarje fågel sjunger efter sin näbb.
 • Hvarje fågel tycker om sin sång.
 • Hvarje kar står på sin botten.
 • Hvarje kropp följes af sin skugga.
 • Hvarje land är födelsebygd.
 • Hvarje läger hafva sina pipare.
 • Hvarje narr sätter värde på sin kåpa.
 • Hvarje sak bör ses från mer än en sida.
 • Hvarje tupp är herre på sin sophög.
 • Hvarje uggla håller sina ungar för de vackraste.
 • Hvarmed någon syndar, dermed blir han straffad.
 • Hvarom tvänne förlikas, dermed har den tredje intet att göra.
 • Hvars och ens vilja är ens himmelrike.
 • Hvem vill väl vara hund för ett bens skull!
 • Hvete är bättre än bröd.
 • Hvita hår; få år (qvar).
 • Hvita höns värpa också vindägg.
 • Håll det träd i ära, som du har skugga af.
 • Håll med Gud, så håller Gud med dig.Håll medelvägen, så skall medelvägen uppehålla dig.
 • Hålle den, som hålla kan.
 • Håna inte den som lyckanär vrång.
 • Hår och skada vexa hvarje dag.
 • Hård nöt vill hafva skarpa tänder.
 • Hårdt mot hårdt, sa' käringen, föll mot hälleberget.
 • Håren ombytas med åren.
 • Häftig man fattas aldrig förargelse.
 • Hämnas på sin hustru är ingen heder.
 • Hämnden är den enda skuld som ej bör betalas.
 • Hög lycka bör ega djup grund.
 • Höga gåfvor, kort lif.
 • Höga herrar, djupa tankar.
 • Höga träd blåsa snarast omkull.
 • Högfärd störtar sig sjelf.
 • Högfärd är alla lasters drottning.
 • Högmod går för fall.
 • Högmod gör armod.
 • Högmod kostar mera än hunger, törst och köld.
 • Högsta rätt är stundom högsta orätt.
 • Högt embete, svår räkenskap.
 • Högt mod finnes såväl under vallmarströjan som sammetskjortelen.
 • Högt på pall gör djupt fall.
 • Högt stånd vill ha förstånd.
 • Hönan lefver såväl af sitt krafs, som lejonet af sitt rof.
 • Höra mycket och tala sparsamt är en hjeltedygd.
 • Höttar du, så slår jag.