L.

 • Laddade gevär äro icke barnleksaker.
 • Lag gäller, men icke slag.
 • Lag utan käpp är klocka utan kläpp.

 • Lag är gjord for folkets bästa.
 • Lagen sitter stundom i spjutändan.
 • Lagen är för de vakande, ej för de sofvande.
 • Lamm, lamm! är ulfvens både morgon- och aftonsång.
 • Land skall med lag byggas.
 • Landets seder, landets heder.
 • Laster läras utan bok.
 • Lat dräng och varm säng skiljas ogerna åt.
 • Lat gör tidig helgdagsafton.
 • Lat hand gör arm man.
 • Lat man får mager kål.
 • Lat man är dagen lång.
 • Lat man är tiggatens broder.
 • Lat mans bön blir icke hörd.
 • Lat oxe vill hafva en flitig pådrifvare.
 • Lat oxe är icke hvilan värd.
 • Lat qvinna skyller gerna på barnet.
 • Lat ungdom, trasig ålderdom.
 • Lata herrar, lata drängar.
 • Led mig dit, der det finns något, sade den blinde.
 • Leken är god, bara maten är med.Lejonet aktar inga loppbett.
 • Lejonmun och harhjerta, d. ä. stor i ord och feg i hjertat.
 • Lida och bida stillar mycken qvida.
 • Lif och ära bör man hålla lika kära.
 • Lifvet utan lust är halfva döden.
 • Lifvet är blott ett långods.
 • Lifvet är en strid från början.
 • Liggande ulf får sällan ett ben.
 • Likt älskar likt.
 • Lika barn leka bäst.
 • Lika bröder bör ha lika kål.
 • Lika bröder göra bästa laget.
 • Lika bröder, lika kappor.
 • Lika bytt gör minsta trätan.
 • Lika fåfängt är att ge dårar råd, som att slå vatten på gåsen.
 • Lika fåglar flyga gerna tillsammans.
 • Lika makt gör bästa sämjan.
 • Lika par gå bäst i dans.
 • Lika trifvas bäst med lika.
 • Likhet i stånd är kärleksband.
 • List emot list.
 • List och lycka hafva stor kraft.
 • Lita ej på andra, när du kan uträtta saken sjelf.
 • Liten blir väl en gång stor.
 • Liten börda är lång väg tung.
 • Liten fågel, litet bo; litet hus, liten sorg.
 • Liten fördel vållar ofta stor skada.
 • Liten gåfva bör icke försmås.
 • Liten hjelp är också hjelp.
 • Liten hund jagar ofta ett stort djur.
 • Liten hund är länge ung.
 • Liten hvila är alltid god.
 • Liten häst gör kort dagsresa.
 • Liten lefver än.
 • Liten man gör ofta stor skugga.
 • Liten nytta är också nytta.Liten och käck stoppar stundom en stor i säck.
 • Liten qvist blir högt träd.
 • Liten tufva kan stjelpa stort lass.
 • Liten yxa fäller stort träd.
 • Litet arbete, liten lön.
 • Litet brutet, lätt förlåtet. (Jfr Gal. 3: 10).
 • Litet fröjdar fattig man.
 • Litet gnabb ibland skadar inte’ grand.
 • Litet i hvarje, intet i det hela.
 • Litet kan räcka länge, och mycket bli snart slut.
 • Litet men välment är bättre än mycket med afund.
 • Litet och godt är en lycklig lott.
 • Litet och ofta fyller snart säcken.
 • Litet roar barn.
 • Ljuft kan snart blifva ledt.
 • Ljuga och stjäla följas gerna åt.
 • Ljuset brinner inte längre än veken räcker.
 • Ljuset tjenar andra och tärer sig sjelft.
 • Lofva föga, men håll ditt löfte.
 • Lofva icke länge, hvad du strax kan gifva.
 • Lofva rundt och hålla tunnt gör en klen kredit.
 • Lofva är herremans vana, men hålla är fattigmans tvång.
 • Lofva är lättare än hålla.
 • Lofven är god, men hållen är bättre.
 • Lotterisedlar äro inträdeskort till fattighuset.
 • Lust och mod drifva verket.
 • Lust och vilja göra arbetet lätt.
 • Lustig afton gör olustig morgon.
 • Lycka och glas gå lätt i kras.
 • Lyckan föder stolta barn.
 • Lyckan följer den flyende och löper undan den som söker henne.
 • Lyckan gör många narrar.
 • Lyckan gör många vänner, men nöden pröfvar dem bäst.
 • Lyckan kommer och lyckan går.
 • Lyckan och olyckan bära hvarandra påsebak.Lyckan och olyckan äro grannar.
 • Lyckan och rikedomen äro en svår börda.
 • Lyckan står dem djerfvom bi.
 • Lyckan är bättre att ega än tusen mark.
 • Lyckan är de dummas förmyndare.
 • Lyckan är icke att lita på.
 • Lyckan är som månan, den tar af och till.
 • Lyckan är torget lik: dröjer man litet, blir bättre köp på varan.
 • Lydig son är fadrens glädje.
 • Lydnad gör trefnad.
 • Lån bör leendes hemgå.
 • Låna kännes blott en gång godt.
 • Lång skiljsmessa gör kall kärlek.
 • Lång sömn gör ingen vis.
 • Lång väntan ökar längtan.
 • Långa nätter göra magra höns.
 • Långt från faran gör gamla krigsmän.
 • Långt från ögonen, snart ur sinnet.
 • Långt lif är den giriges qval.
 • Lånt häst och egna sporrar göra milen kort.
 • Lås för lädersäck ler en täljknif åt.
 • Låt den klaga öfver våld, som våld lidit.
 • Låt ingen dag gå fåfängt bort, så vinnes lärdom inom kort.
 • Låt ingen svala bygga bo under ditt tak.
 • Låta hvar man ha sin mening, gör ingen vred.
 • Lägg inte sten på börda.
 • Lägga litet till litet, blir slutligen stort,
 • Länge borgadt är icke skänkt.
 • Länge lärdt är sent glömdt.
 • Länge vred är hvar man led.
 • Lär något, så vet du något.
 • Lär ulfven »Pater noster», han ropar ändå lamm.
 • Lärarebröd är hårdtuggadt.
 • Lärdom utan bruk är eld utan värme.
 • Lärdom utan seder är till föga heder.
 • Lärdoms rot är bitter, men frukten söt.Lätt att dansa, när lyckan spelar.
 • Lätt att gifva råd, när intet behöfves.
 • Lätt att jaga den som sjelf gerna löper.
 • Lätt att ro under fulla segel.
 • Lätt att simma, när en annan håller upp hakan.
 • Lätt att sitta vid rodret, när det ej blåser.
 • Lätt att skära breda remmar af andras hud.
 • Lätt att vara frikostig, när en annan släpper till pungen.
 • Lätt att vara glad, när intet skadar.
 • Lätt att vara hjelte hemma.
 • Lätt att värja, der ingen vill härja.
 • Lätt fånget, snart förgånget.
 • Lätt gerning, som gerna göres.
 • Lätt i kläder, lätt i seder.
 • Lätt penning, lätt hjerta.
 • Lättja lönas med armod.
 • Lättjan är hin ondes örngott.
 • Löfvets fall är en hviskning åt de lefvande.
 • Lögn och drafvel föda elak afvel.
 • Lögn och latin gå verlden rundt.
 • Lögn spinnes ofta utan ten.
 • Lögn är ej långt ifrån tjufnad.
 • Lögnaren och tjufven äro syskonbarn.
 • Lögnen har korta ben.
 • Lögnen och snöbollen växa ju längre man trillar dem.
 • Lögnen tryter aldrig mantel.
 • Lögnen är djefvulens dotter och talar sin faders tungomål.
 • Lök, rök och elak qvinna komma bondens ögon att rinna.
 • Lönlig sorg är tung att bära.
 • Lönliga ting må man lönliga bära.

 

%MCEPASTEBIN%