N.

 • Naken qvinna drifver nöden att spinna.
 • Nakna komma vi hit, och nakna fara vi hädan.
 • Narrskeppet finnes i alla hamnar.

 • Nattgammal is är ej att lita på.
 • Naturen vill hafva en god ledsven.
 • Nitton handtverkare, tjugo olyckor.
 • Njugg spar och fan tar.
 • Nordanvinden är kall, den komme från hvad håll som helst, sa’ gumman.
 • Nu sitta vi alla bra, sa’ katten, satt på fläsket.
 • Ny herre, nya lagar.
 • Ny läkare, ny kyrkogård.
 • Nya fat behålla första smaken länge.
 • Nya qvastar sopa väl.
 • Nya vänner äro som nya skor; de gamla äro trefligast.
 • Nykommen är icke alltid kärkommen.
 • Nykommet är oftast kärkommet.
 • Nykter själ trifs alltid väl.
 • Nytta med nöje förenad ger bästa trefnad.
 • Nyttja det goda medan du har det.
 • Nyttja, vinden, du vet ej hur länge den varar.
 • Nytämd häst, nygift hustru och nybakade löjtnanter äro tre stolta ting.
 • Någonting bör det väl bli, antingen ägg eller ungar.
 • Något for något, intet för intet.
 • Något för ögonen, intet för baken.
 • Något hvar vill gerna vara det högsta hönset i korgen.
 • Något är dock mera än intet.
 • Några sjukdomar kureras med medicin, men flera med tålamod.
 • När Adam plöjde och Eva spann, enhvar var då en adelsman.
 • När alla andra fåglar flyga bort, stannar kråkan qvar.
 • När armen krökes, då gapar munnen.
 • När barnet får sin vilja fram, gråter det ej mer.
 • När barnet är dödt, är fadderskapet allt.
 • När brunnen är torr, vet man dess värde.
 • När buken blir trind, blir tjenaren styf.
 • När citronen är utpressad, kastar man skalet på gatan.
 • När den blinde bär den lame, komma de begge fram.
 • När den onde sjuknar, vill han bli munk.
 • När det regnar på presten, så dryper det på klockarn.
 • När det regnar välling, så är skeden borta.
 • När det skjutes med silfverlod, är fästningen lätt vunnen.
 • När djefvulen vill skörda, utsår han högfärd.
 • När du vill göra ondt, så sök ett ställe der Herren ej ser dig.
 • När dålig tjenare får råda, så är herr’n i våda.
 • När en blind skall leda en blind, falla de begge i gropen.
 • När en gås dricker, så dricka alla de andra.
 • När en hund tjuter, så tjuta de alla.
 • När ett lass stjelper, falla alltid smulor derutaf.
 • När fattig man blir glad, får man höra många oläten.
 • När fingret är ringadt, är flickan tingad.
 • När flugan kommer för nära ljuset, sveder hon sina vingar.
 • När fåret retas med ulfven, står dess pels i våda.
 • När fåret är stulet, säger herden att vargen har tagit det.
 • När gamla mor böljar skumpa, står hon icke att stilla.
 • När gammal giga får nya strängar, så knarrar hon ock.
 • När glädjen står i taket, står sorgen i förstugan.
 • När grannens vägg brinner, står din egen i fara.
 • När grodorna greto efter en kung, så fingo de en stork.
 • När Gud vill straffa en hederlig man, så gifver han honom en vacker dotter.
 • När guldet förer ordet, gäller ingen visdom.
 • När gåfvor tagas är friheten såld.
 • När gåsen tror på räfven och räfven på vargen, så äro begge om en hals.
 • När gåsen vill ge en fjäder åt hvar och en, så fryser han sjelf ihjäl.
 • När hand fyller hand, trifves både folk och land.
 • När herden felar, fara ock fåren vill.
 • När hin håle blir gammal, så gör han sig till munk.
 • När hin håle har fått ett finger, tar han gerna hela handen.
 • När hin onde predikar passionen, är han minst att tro.
 • När hoen är tom, så bitas grisarna.
 • När hufvudet värker, så är hela kroppen sjuk.
 • När hunden skäms, gömmer han rumpan.
 • När hunden är död, hoppar haren trygg på hans rygg.
 • När hvar och en gör sitt, blir allting gjordt.
 • När hvar och en gör som han vill, så gör han som han är till.
 • När hvar och en sopar för sin dörr, blir gatan snart ren.
 • När hvar täckes sitt, så blir all mat äten och alla flickor gifta.
 • När höken vaktar kycklingarna, blir hönsehopen tunn.
 • När kalfvar ej finnas, rifvas vargarne inbördes.
 • När katten är borta, dansa råttorna på bordet.
 • När katten är mätt, så leker han med råttan.
 • När kon inte har hö, så äter hon agnar.
 • När kråkan manar ut örnen, gäller det hennes kappa.
 • När kung David blef gammal, sjöng han fromma psalmer.
 • När kungarna slåss, få undersåtarne släppa till skinnet.
 • När kärare kommer, måste kärt vika.
 • När leken är som bäst, skall man sluta.
 • När lerkrukan får griller, så vill hon åka.
 • När lyckan är som bäst, skall man frukta mest.
 • När man ej vill se, hjelpa hvarken ljus eller glasögon.
 • När man fångar en lax, kan man gerna mista kroken.
 • När man fått gult hår, vill man ock hafva krusadt.
 • När man ger tiggar’n ost, så vill han steka’n också.
 • När man klår svinet, lägger det sig i solen.
 • När man målar djefvulen på väggen, kommer han.
 • När man ser öronen på vargen, är han inte långt borta.
 • När man snyter ljuset för nära, så slocknar det.
 • När man spar på hafran, blir gåsen ej fet.
 • När man tager in med händer och gifver ut med säckar, är det snart gjordt.
 • När man talar om trollet, är det icke långt borta.
 • När mjölnaren är utan bröd, är helt säkert missväxt i landet.
 • När modet stiger, sjunker lyckan.
 • När många spotta på en sten, blir han snart våt.
 • När många tigga i en påse, blir den snart full.
 • När nöden är störst, kommer hjelpen först.
 • När nöden är störst, är hjelpen närmast.
 • När ockraren dör, gläda sig fyra: arfvingarna åt pengarna, klockaren åt liket, den fattige åt godt köp på bröd, och fan åt själen.
 • När olyckan vill till, bryter man så lätt ett ben på golfvet som i skogen. (Jfr Syr. 3: 27—29).
 • När paddan kommer till välde, vet hon intet återhälle.
 • När penningen talar, tiger gemenligen hvar man.
 • När rimfrost är på berget, är det visserligen kallt i dalen.
 • När råttan är mätt, smakar mjölet bäskt.
 • När räfven predikar för gåsen, så är hennes hals i fara.
 • När sannt kommer fram, får lögnen skam.
 • När silfver och guld är förtärdt, griper man till jernet.
 • När skrifvaren icke duger, så ger han pennan skulden.
 • När skräddaren hvilar, så rostar nålen.
 • När solen skiner, behöfves ingen lykta.
 • När solen skiner, frågar ingen efter månen.
 • När solen skiner, tag din kappa.
 • När spelmannen ler, går harpan väl.
 • När stoltheten äter middag med fåfängan, äter hon afton med föraktet.
 • När stora herrar träta, sätter fattig man håret till.
 • När suggan ej vill vall, har hon många förfall.
 • När svärd drages ut, står segren i Guds hand.
 • När säcken är full, knyter man till den.
 • När tiggaren ger stackaren, så är glädje i himmelen.
 • När tjufvarne komma i träta, får bonden sin ko igen.
 • Nar tjufven kastat bördan, är han lik annat folk.
 • När tokigt skall gå, hjelper man gerna sjelf till.
 • När trädet faller, hemtar hvar och en ved åt sig.
 • När trädet fallit, vilja alla på det med yxan.
 • När två hundar bitas om ett ben, kommer en tredje och tager det bort.
 • När två träta, säga de ej båda ett.
 • När töserna komma till torgs, få krämarne pengar.
 • När ulfven och herden sjunga ett, så är inte fårets ofärd långt borta.
 • När ulfven tjuter, vänder han gapet mot himmelen.
 • När vattnet står upp i munnen, lärer man snarast simma.
 • När veden är slut, slocknar elden.
 • När viljan spelar mäster, har rätten föga att säga.
 • När våld går för lag, är bättre vara herre än slaf.
 • När väl är gjordt, tackar hvar sig.
 • När åkern blir gödd, så blir bonden född.
 • När äpplet är moget, så faller det.
 • Nära vid målet bör man ej vända om.
 • Närmast elden blir först bränd.
 • Nässlan bränner både vän och ovän.
 • Näst intill är icke träffadt.
 • Nästan slår ingen man af hästen.
 • Näsvisers knif är alltid först i smöret.
 • Nöd gör tilltagsen.
 • Nöd gör tvungen vänskap.
 • Nöd lärer bedja.
 • Nöden har ingen lag.
 • Nöden är den bästa läromästaren.
 • Nödens väg och brottets löpa hvarandra nära.
 • Nödvändigheten är uppfinningens moder.
 • Nöjet lättar bördan, vällust ökar den.

 

%MCEPASTEBIN%