Q.

  • Qvarnen kan ej mala med det vatten som runnit förbi.
  • Qvinna är snart bedragen.
  • Qvinnan är mannens ära.

  • Qvinnokärlek är farande gods.
  • Qvinnolist har ingen brist.
  • Qvinnolist öfvergår all list.
  • Qvinnoprål är fåfängt, när dygden är borta.
  • Qvinnor hafva långa kläder, men kort sinne.
  • Qvinnoråd kan ock stundom vara godt.
  • Qvitta är god betalning.