S.

 
 • Sagdt och gjordt uträttar saken fort.
 • Sakta vind för skeppet säkrast i hamn.
 • Saktmod gör herren trygg.

 • Saktmod stillar vrede.
 • Saligare är gifva än taga.
 • Samlad makt har större kraft.
 • Samvete är mer än tusende vittnen.
 • Samvetet ljuger icke.
 • Sanning består när lögn förgår.
 • Sanning föder dygd.
 • Sanning föder hat.
 • Sanningen har en fast botten.
 • Sanningen har ett segt hufvud.
 • Sanningen har ingen värre fiende än lögnen.
 • Sanningen har svårt för att finna herberge.
 • Sanningen kan icke stickas under stolen.
 • Sanningen kommer slutligen i dagen.
 • Sanningen tränger igenom såsom en åskvigge.
 • Sanningen älskar ljuset.
 • Sanningen är svår att höra.
 • Sax gör barnet blindt, och knif enögdt.
 • Se först, tala sedan.
 • Sedan skadan är skedd, vet hvar man råd.
 • Seden tager man, dit man kommer.
 • Sedvänja gör ofta lag.
 • Sen bättring är sällan ren.
 • Ser du icke vattnets botten, så sätt ej din fot deri.
 • Sig sjelf till straff och androm till varnagel.
 • Sila mygg och svälja kameler.
 • Silfver och guld är hvar man huld.
 • Sillfjerdingen mister aldrig sin lukt.
 • Sista sticket gäller.
 • Sitta på sten är ock hvila.
 • Sjelf är bästa dräng.
 • Sjelfklok blir aldrig vis.
 • Sjelfklok är största tok.
 • Sju timmar sofva är nog för både gammal och ung.
 • Sjudande gryta kan stillas med litet (kallt) vatten.
 • Sjuk mun smakar allting bittert.
 • Sjuk är svår att göra i lag.
 • Sjukdom är dödens sändebud.
 • Sjukdomen kommer till häst och går bort till fots.
 • Sjukt öga ser ej gerna solen.
 • Ska’ vi betala fiolerna, så vill vi också dansa.
 • Skabbig häst tål ingen skrapa.
 • Skadan är snart gjord, men sent botad.
 • Skall det vara gille, sa' käringen, så låt oss steka den andra sillen med.
 • Skall man bära hora, så är de åtminstone godt att de äro förgyllda.
 • Skall man slåss med huqdar, bör man hafva en käpp i hvardera handen.
 • Skam att tigga en vitt en af en stackare.
 • Skamlös mun stryker ingen odygd ut.
 • Skammen går stundom på torra landet.
 • Skarlakanshjerta finnes ofta under vallmarströja.
 • Skatan flyger aldrig så långt, att ej stjerten följer med.
 • Skatta honungen så, att också bi en hafva sin näring.
 • Skicka barn i by och gå sjelf efter.
 • Skingrad makt är snart besegrad.
 • Skinnet är det bästa på räfven.
 • Skjortan är mig närmare än tröjan. (Jfr Filipp. 2: 4).
 • Skjuter man ofta, så träffas väl målet.
 • Skog och olycka växa medan vi sofva.
 • Skogen har öron och marken ögon.
 • Skogen är fattig mans tröja.
 • Skomakare blif vid din läst.
 • Skomakarens hustru och smedens märr äro alltid sämst skodda.
 • Skon skall vara efter foten, men icke foten efter skon.
 • Skrattar bäst som skrattar sist.
 • Skryt aldrig af ett fel, det blir dock alltid ett lyte.
 • Skyldig är alltid rädd.
 • Skällsord äro vanligen lögn.
 • Skälm den som gör mer än han kan.
 • Skämta ej med helgonen, de göra järtecken.
 • Skämta i tid är stor klokhet.
 • Sköna kläder skyla ofta stora sorger.
 • Skönhet får många domare.
 • Skönhet och kyskhet, visdom och rikedom, ungdom och måttlighet, ålderdom och helsa, finnas sällan tillhopa.
 • Skönt blomster vissnar snart.
 • Skörlefnad får ond trefnad.
 • Slagta inte mer än du kan salta.
 • Slå ej ut det orena vattnet, innan du fått det rena.
 • Släck ljuset, så äro alla qvinnor lika vackra.
 • Slägt och vänner värst.
 • Slö sax gör snedmunt skräddare.
 • Slösa i guldmynt, hushålla i strösand.
 • Smeden har derföre tänger, att han ej skall bränna sina händer.
 • Smedens barn ä’ inte rädda för gnistorna.
 • Smickrare äro inga saliggörare.
 • Smolk har kommit i smöret.
 • Små barn, små sorger, stora barn, stora sorger.
 • Små brunnar släcka ock törsten.
 • Små brunnar äro snart östa.
 • Små båtar flyta, då stora skepp stå på grund,
 • Små bäckar hafva ock sin fisk.
 • Små djur hafva också galla.
 • Små droppar bilda oceanen.
 • Små fåglar, små nästen.
 • Små fåglar värpa små ägg.
 • Små grytor hafva också öron.
 • Små grytor koka också mat.
 • Små grytor koka snärt öfver.
 • Små helgon göra ock järtecken.
 • Små hugg falla stora ekar.
 • Små hundar göra ofta största skadan.
 • Små klockor hafva ock sitt ljud.
 • Små olyckor varna för större.
 • Små smulor ä' också bröd.
 • Små sår och fattiga fränder bör man icke förakta.
 • Små sår svida också.
 • Små ting göra små menniskor stolta.
 • Små tjufvar göra väg för större.
 • Små trätor orsaka stundom stora krig.
 • Småfolk får värja sig med munnen.
 • Småhat är också hat.
 • Småningom faller födan bäst.
 • Smått folk har ofta stort sinne.
 • Smått gnabb ökar vänskapen.
 • Smått ogräs växer fort.
 • Smått regn gifver också vatten.
 • Smått regn stillar ofta stort väder.
 • Smäda icke den döda.
 • Snabb i mål, snäll i gerning.
 • Snafvande häst måste hållas i tygeln.
 • Snafvar en häst på fyra fötter, mycket mer en man på en tunga.
 • Snigeln kommer också fram.
 • Snålheten bedrager visheten.
 • Snälle som ormar, enfaldige som dufvor.
 • Sockermun har gift i grund.
 • Soen vädrar strax det som stinker.
 • Sofvande hund skall man ej väcka.
 • Sofvande orm tro icke.
 • Sofvande räf fångar ingen gås.
 • Solen har ock sina fläckar, och guldet sitt slagg.
 • Solen skiner äfven uti orena rum.
 • Som de gamla sjunga, så qvittra de unga.
 • Som hampan är till, blir ock tråden.
 • Som köpmannen är till, gälla ock varorna.
 • Som man bäddar åt sig, får man ock ligga.
 • Som man kokar, får man supa.
 • Som man ropar i skogen, får man svaret till.
 • Som man sår, får man också uppskära.
 • Som man tror, så lefver man, — som man lefver, så dör man, — som man dör, så far man hädan, — som man far hädan, så blifver man.
 • Som man vandt sig som barn, blir man äfven som man.
 • Som man är klädd, blir man hädd.
 • Som synden är, måste ock näpsten vara.
 • Som trädet faller, ligger det.
 • Sommaren foder, vintern öder.
 • Sommarfågeln glömmer att lian varit en kålmask.
 • Sonen träder gema i fadrens fotspår.
 • Sopa först rent för egen dörr, innan du sopar for andras.
 • Sorg betalar ingen skuld.
 • Sorg gör bleka kinder och röda ögon.
 • Sorg göj lefvemet surt.
 • Sorg och år göra gråa hår.
 • Sorgen är svår att dölja.
 • Sorgfullt hjerta lider intet skämt.
 • Sotig snö gör ingen konst hvit.
 • Spara vid brädden, så har du något på botten.
 • Spara vid svicken och låta löpa vid tappen är dålig hushållning.
 • Sparad penning är så god som vunnen.
 • Sparliga lofva och rundliga hålla gör god kredit.
 • Sparsamhet är mer än löspengar i hushållet.
 • Spe och spott göra ingen godt.
 • Spendera så på fars son, att äfven mors dotter får något med.
 • Spisa din välling och håll din käft.
 • Spisa honungen när den är ung och drick vinet när det blifvit gammalt.
 • Sporren lär hästen att trafva.
 • Sprucken klocka har ingen klang.
 • Spåmannen har blott tvänne vilkor, antingen ljuga eller säga sannt.
 • Späckad börs gör den bästa kredit.
 • Spänner man bågen för högt, så brister han.
 • Stapplande man stöder sig med käpp.
 • Staten skall föras, om än man skall färdas på skottkärran.
 • Stekta sparfvar flyga ingen i munnen.
 • Sticken tål ej att solen skiner i vattnet.
 • Stilla och from kommer sällan för dom.
 • Stilla stå är tillbaka gå.
 • Stillastående vatten blir snart stinkande.
 • Stjäla är ett indrägtigt handtverk, men lönas illa.
 • Stoft är stoft, flöge det än till himmelen opp.
 • Stoltheten frukosterar med öfverflödet, äter middag med fattigdomen och afton med vanäran.
 • Stoppa hålet medan det är litet.
 • Stor i orden, feg i hjertat.
 • Stor i orden, liten på jorden.
 • Stor lofven och okrympt kläde minskas alltid.
 • Stor lycka, stor fara.
 • Stor ära kostar mynt.
 • Stor ära, stora sorger; stora synder, stora straff.
 • Stora dygder, stora fel.
 • Stora fåglar bygga stora bon.
 • Stora herrar och vackra qvinnor skall man tjena väl och tro illa.
 • Stora ord fylla icke pungen.
 • Stora ord och liten makt har hin onde sammanbragt.
 • Stora oxar ska’ ha stora brok.
 • Stora städer, stora synder.
 • Stort folk färdas stora vägar.
 • Stort hopp faller så snart ned som opp.
 • Stort hufvud och litet vett.
 • Stort vett, litet samvete.
 • Straffa din vän, men smäda honom icke.
 • Straffet kommer fram långsamt, men hinner nog.
 • Strax neka är bättre än länge lofva.
 • Sträng a herrar regera icke länge.
 • Studentgods är tullfritt.
 • Stulet bröd smakar väl blott i början.
 • Styra lusta är dygdeprof.
 • Sund man är rik man.
 • Surt äpple gör ömma tänder.
 • Sus och dus gör tomt hus.
 • Svalg och slarf ger magert arf.
 • Svanen behöfver såväl sina fjädrar som sparfven sina.
 • Svarta körsbär äro de bästa.
 • Svarta pigor bli också gifta.
 • Svarter sven får äfven någon gång en hvit mö.
 • Svart ko mjölkar hvit mjölk.
 • Svart och. hvitt göra intet band.
 • Sviker du hästen i häcken, så lägger han dig i bäcken.
 • Svinet bär ej oket för sin dygds skull.
 • Svinet drömmer alltid om draf.
 • Svinet, tvaget, sölar sig åter i träcken.
 • Svinet äter nog okryddadt.
 • Svulten lus biter värst.
 • Svårt att draga tillsammans med otuktadt ök.
 • Svårt att drunkna på torra landet.
 • Svårt att dölja det hvar man vet.
 • Svårt att flyga, förrän man fått vingar.
 • Svårt att gildra för gammal räf.
 • Svårt att gå i dans på hal is.
 • Svårt att hålla den penning i pungen, som ut måste.
 • Svårt att kasta tung sten långt.
 • Svårt att lida nöd för den till välstånd föddes.
 • Svårt att lägga i två sängar, hvad som skall i en.
 • Svårt att lära gammal hund sitta.
 • Svårt att ropa högt med en hes hals.
 • Svårt att råda, der intet råd gäller.
 • Svårt att råda, när man sjelf står i våda.
 • Svårt att simma emot strömmen.
 • Svårt att sitta mellan tvänne eldar.
 • Svårt att skära vid mantel af litet kläde.
 • Svårt att spjerna emot udden.
 • Svårt att stjäla, der bonden sjelf är tjuf.
 • Svårt att stödja sig mot lutande vägg.
 • Svårt att tjena två herrar till nöjes.
 • Svårt att vakta det hvar man älskar.
 • Svårt att vakta sig för hustjufvar.
 • Svårt att vara hund åt hvar man som hvisslar.
 • Svårt att vara läkarens lärospån.
 • Svårt att vända på trånga vägar.
 • Svårt att äta körsbär i lag med herrskapsbarn.
 • Svält är den bästa kocken.
 • Svärd lockar svärd ur skidan.
 • Svärja ökar synden.
 • Syn går for sägen.
 • Synden kommer med löje, men går bort med gråt.
 • Synden är ej fullbordad förrän den rosas.
 • Sysslolöshet är fans hufvudkudde.
 • Så går det: den ena släpper, den andra får det.
 • Så går det till i krig; den som är hemma, så är han fri.
 • Så herrligt som guldet är, så tungt är det äfven.
 • Så här har det suttit, sa’ pigan, passa’ ihop bitarna se’n hon hade slagit sönder porslinet.
 • Så länge dåren tiger, hålles äfven han för klok.
 • Så länge jag tiger, är hemligheten min fånge, när jag har talat om den, är jag dess fånge.
 • Så länge verlden står ha’ tiggarne löss och hundarna loppor.
 • Så länge ännu en gnista af hopp finnes, är man ej fullt olycklig.
 • Så mycket har jag läst, att aldrig blir jag prest.
 • Så många hufvuden, så många sinnen.
 • Så många svultna tjenare, så många tjufvar.
 • Så ofta gnäggar sto som föl.
 • Så olikt är väl förr vordet likt.
 • Så skeppa och få skeppa gör en fattig jordbrukare.
 • Så stort skepp har väl förr seglat omkull som en vällingsgryta.
 • Så är by som bonde.
 • Sådan bytta, sådant lock.
 • Sådan fader, sådant barn.
 • Sådan herde, sådan hjord.
 • Sådan herre, sådan dräng.
 • Sådana fiskar hör till sådant vatten, sa’ fan, när han fann munkar i räfkulan.
 • Sådana råttor kallar man för möss.
 • Sådant arbete, sådan lön.
 • Sådant läder bör sådan smörja ha.
 • Sårad kärlek har en vän i himmelen.
 • Såret läkes aldrig så väl, att det inte blir ärr efter.
 • Säg icke allt det du vet.
 • Säg mig, med hvilka du helst umgås, och jag skall strax säga dig hurudan du är.
 • Säkerhet är ingen tro.
 • Sällan, rykte utan rot.
 • Sällan ser man hvita korpar.
 • Sällan vållar en, att två träta.
 • Sällsamt hålles för undersamt.
 • Sätt paddan på en guldstol, så hoppar hon åter ned i pölen.
 • Sök det som är bäst, ej det som brukas mest.
 • Söndagsspånad håller icke.
 • Söndrig skjorta finnes ofta under en ny rock.
 • Sörj ej för den dag, du aldrig sett.
 • Söt början får ofta en sur ände.
 • Sött dricka är surt att betala.
 • Sött vin gifver sur ättika.

 

%MCEPASTEBIN%