V.

 • Vacker visa qvädes aldrig för ofta.
 • Vackert och väl slår ingen ihjäl.
 • Vackra visor äro aldrig långa.

 • Vada icke öfver vatten der du ej ser botten.
 • Valkar i handen pryda en hustru bättre än många guldringar på fingrarna.
 • Vanan är andra naturen.
 • Vanart har en lång stjert.
 • Var aldrig fåfäng, så blir tiden, aldrig för lång.
 • Var inte så arg, att du biter gäss, och inte så from, att gässen bita dig.
 • Var mild emot din underlydande, han kan snart bli din öfverman.
 • Var rädd om tiden som om pengar.
 • Var vänlig emot alla, men vän med få.
 • Varpa ej mera upp än du kan väfva neder.
 • Varsnad fara skadar minst.
 • Vatten tränger genom stöflar och kärleken genom handskar.
 • Vekt jem är lätt att smida,
 • Venstra handen bör icke veta hvad den högra gör.
 • Verket prisar mästaren.
 • Verldens lopp: den ene neder, den andre opp.
 • Verldslig ära, fåfäng lära.
 • Veta lag och göra rätt äro tväggehanda.
 • Vett brister gerna ut.
 • Vett finnes ock under vallmarströjan.
 • Vettet följer icke alltid med åren.
 • Vi presterskap, sa’ klockarn (äfven spögubbe).
 • Vi ä’ alla småländingar inför Vår Herre.
 • Vid Guds taffel spisa alla ur ett fat.
 • Vid uppvärmd mat ledsnar man snart.
 • Vidjan är böjlig, men kan ändå binda andra träd.
 • Viggen måste dit klubban drifver.
 • Vigtig sak drifves bäst med mak.
 • Vilda hästar låta ock tämja sig.
 • Vildsvinet är inte så iarligt, när huggtänderna ä’ borta.
 • Vilja och kraft uträtta stora ting.
 • Viljan drar lialfva lasset.
 • Viljan är ingen landsrätt.
 • Vill du ega dottren, så sök vinna modren.
 • Vill du hafva drtt ärende väl uträttadt, så gack sjelf, — om illa, så skicka en annan.
 • Vill du hafva elden, så leta i askan.
 • Vill du kärt hafva, skall du kärt gifva.
 • Vill du undgå faran, så lek ej med snaran.
 • Vill man hänga en hund, nog finner man rep.
 • Villig häst bör man inte sporra.
 • Vin gör vältalig.
 • Vin och qvinnor göra visa män galna.
 • Vin speglar hjertat.
 • Vinna i äpplen, tappa i päron.
 • Vintern är sommarens arfvinge.
 • Vipan vill värja hvarje tufva och mister sitt eget näste.
 • Vis man binder lyckan vid hjulet.
 • Vis man forstår halfqväden visa.
 • Vis man hatar lättja.
 • Vis man är allestädes hemma.
 • Vis man är rik man.
 • Visdom allena gör ingen krigsman.
 • Visdom fångas ej med dvergnät.
 • Visdom har långa öron och kort tunga.
 • Visdom lider nöd, när rätten ligger död.
 • Visdom utan bruk är salt utan sälta.
 • Visste hästen sin kraft, han läte ej rida sig.
 • Vittne gör saken vigtig.
 • Vore det inga tjufvar, så funnes inga galgar.
 • Vred man finner snart vapen.
 • Vred man ser ej sin egen näsa.
 • Vred man är som osläckt kalk.
 • Vrede är gammal mans död.
 • Vredens råd är sällan godt.
 • Vredens utgång är ångrens ingång.
 • Vrång dom drabbar domaren sjelf.
 • Vrångt tyda gör saken ond.
 • Våga och väg intet, så går det fort.
 • Våga vinna, våga tappa.
 • Våld har liten trefnad.
 • Våld styres med våld.
 • Vår Herre har många kostgängare.
 • Vår Herre är de dårars förmyndare. (Matth. 6: 34).
 • Väg bryter bygd.
 • Väggarna hafva öron.
 • Vägra litet är höfligt, för mycket är skadligt.
 • Väl bedet är hälften arbetadt.
 • Väl besinna kan mycket finna.
 • Väl börjadt och illa lyktadt får skam för alltsammans.
 • Väl börjadt är halfgjordt arbete.
 • Väl gjordt stillar vrede.
 • Väl lefvadt är länge lefvadt.
 • Väl rosadt är hälften såldt.
 • Väl stämdt är hälften speladt.
 • Väld är en ond rådgifvare.
 • Välde pröfvar mannen.
 • Välgerningar skrifver man inte i almanachan.
 • Välgång gör vänner.
 • Välkommen i det gröna, sa’ fan, satte mor sin i nässlorna.
 • Välkommen är bästa rätten.
 • Välkommet som salt i surt öga och vatten i nytt skepp.
 • Vällust gör lifvet kort.
 • Vällust är sjukdomens moder.
 • Välmening får ofta otack till lön.
 • Välmåga har dödsfruktan.
 • Vända sig hur man vill, sä har man ändå rumpan bak.
 • Vängnabb varar icke länge.
 • Vänner och fränder ä’ värst, sa’ räfven om de röda hundarna.
 • Vänsår svida längst.
 • Värmen är halfva födan.
 • Värre gör det onda godt.
 • Värsta träl är syndens träl.
 • Växer min råg, så växer min håg.

 

 

%MCEPASTEBIN%