E.

 • Eder och ägg äro snart brutna.
 • Efter dunder faller regn.
 • Efter dålig skörd bör man likväl så.

 • Efter en samlare kommer en ödslare.
 • Efter fuUgjordt arbete är hvilan god.
 • Efter god mat och from hustru väntaV man aldrig för länge.
 • Efter hett solsken faller gerna slagregn.
 • Efter många helgdagar kommer sällan en god arbetsdag.
 • Efter regn växer gräs, efter vin snack.
 • Efter sig sjelf dömer man alltid andra.
 • Efter surt smakar det söta bäst.
 • Efter söt klåda kommer sur sveda.
 • Eftersinna kan mycket finna.
 • Efteråt äro vi alla kloka.
 • Egen hand är alltid huldast.
 • Egen härd är guld värd.
 • Egen ull värmer bäst.
 • Egenkär är ingen kär.
 • Egennytta gör vänskapen trög.
 • Egennytta är en bottenlös bytta.
 • Egennyttan vill gema ha första dansen.
 • Egennyttig är ingen nyttig.
 • Eget beröm luktar illa.
 • Eget näste hålls för det bäste.
 • Eget råd är ej att lita på.
 • Eget samvete är mer än tusende tungor.
 • Egna fel åro svåra att se.
 • Elak hand som ej vill värja hufvudet.
 • Elak hustru som sjelf äter gulan af ägget och gifver mannen hvitan.
 • Elak höna som värper ägg åt andra.
 • Elak stallbroder som äter upp allt ensam,
 • Elakt budskap kommer alltid tids nog.
 • Eld släckes inte med eld.
 • Elden börjas med gnistor.
 • Elden är god, när den ej rår sig sjelf.
 • Emot en jernskodd häl sätt fram en udd af stål.
 • En ann’ kan vara så god som en ann’.
 • En annan gång är en skälm.
 • En apa kan komma många att glo och gapa.
 • En bonde är större på sina ben än en herreman på sina knän.
 • En bra karl hjelper sig sjelf.
 • En doktor kan nog vara en narr, men en narr är inte derföre en doktor.
 • En doktor och en bonde veta mer än en doktor ensam.
 • En dvärg är en dvärg, stod’ han än på högsta berg.
 • En dåre kan fråga mer, än tio kloka kunna besvara.
 • En däjelig qvinna är ett osäkert urverk.
 • En ed är aldrig så god, att den icke vore bättre osvuren.
 • En elak granne är en daglig skärseld.
 • En emot en och två emot fan.
 • En fader kan förr föda tio barn, än tio barn en fader.
 • En fager mö bär hemgiften i sitt ansigte.
 • En flitig mor uppföder ofta en lat dotter.
 • En flygande fågel finner alltid något korn, den sittande intet.
 • En glad gifvare älskar Gud.
 • En gnista är ock en eld.
 • En god granne är halfva lifvet.
 • En god granne är landets bästa värn.
 • En god gömmare har en god skaffare.
 • En god krok måste krökas i tid.
 • En god samlare vill hafva en god utdelare.
 • En gång dö och sedan domen.
 • En gång uppslukade de magra koma de feta, men nu för tiden är det tvärtom.
 • En gång är ingen gång, och två gånger är en half.
 • En hand tvättar den andra, och de bli båda rena.
 • En hofman kan spisa pepparrot utan att gråta.
 • En jungfru utan kärlighet, en marknad utan tjufvar, en luden pels utan löss, ett gammalt hus utan möss, en bock utan skägg, sällsynt är som tuppe-ägg.
 • En jungfrulock drar starkare än tio par oxar.
 • En karl står vid sina ord.
 • En klar morgon gör ofta en mulen dag.
 • En kloker höna kan också värpa i nässlorna.
 • En klumpfot kan också hitta rätta vägen.
 • En käpphäst äter mera än tio vagnshästar.
 • En lat tjuf skadar mindre än en trög dräng.
 • En liten kan göra mycket, medan en stor vänder sig.
 • En mager förlikning är bättre än en fet process.
 • En mulen morgon gör en klar dag.
 • En orätt penning drager tio andra ut med sig.
 • En ringa misstanka kan spilla ett godt rykte.
 • En sak som eges af alla, värderas föga.
 • En sjudande gryta stillas med litet kallt vatten.
 • En skabbig häst äter lika mycket som en god.
 • En sprucken tallrik kan ibland räcka lika länge som en hel.
 • En sträng borgenär är ofta en slät gäldenär.
 • En stund försummad gör ofta ett års dröjsmål.
 • En svala gör ingen sommar.
 • En tom tiggarpåse är tyngre att bära än en full.
 • En trogen tjenare är en stor skatt i huset.
 • En trogen vän kan icke så snart fås som mistas.
 • En trogen vän är en lefvande skatt.
 • En trätgirig prest, en jungfru utan blygsamhet och en blomma i mars, taga en snöplig ända.
 • En tålig man är bättre än en stark.
 • En ung kan dö, en gammal måste dö.
 • En vis man har tungan i hjertat, en dåre har hjertat på tungan.
 • En åsna med en guldsäck vinner fasta städer.
 • En älskad vän är ens egen afbild.
 • Enda dotter mognar snart.
 • Enda kakan och enda skjortan äro svåra att spara.
 • Enda ögat är alltid ömt.
 • Endrägt när, tvädrägt tär.
 • Enfaldig som en sju års räfunge.
 • Enighet ger styrka.
 • Erfarenheten är en god tjenare.
 • Ett blått öga för en god vän gör ingenting.
 • Ett exempel gör ingen regel.
 • Ett gladt hjerta gör ett blidt ansigte.
 • Ett gladt sinne behöfver ingen pipare.
 • Ett godt mod är bättre än penningar.
 • Ett godt rykte är bättre än guld.
 • Ett godt råd är ej betaldt med penningar.
 • Ett godt samvete är den bästa hufvudkudde.
 • Ett »i dag» är mera, än två »i morgon».
 • Ett litet moln kan ock gifva regn.
 • Ett litet moln kan skyla både sol och måne.
 • Ett litet smolk kan förderfva ett godt öga.
 • Ett mjukt svar stillar vrede.
 • Ett ord före är mera värdt än två efteråt.
 • Ett pund fjäder väger lika mycket som ett pund bly.
 • Ett qvintin förstånd är bättre än ett centner lärdom.
 • Ett skabbigt får smittar hela hjorden.
 • Ett trefaldt rep går ej så lätt sönder.
 • Ett utfluget ord kommer aldrig åter.
 • Exempel tala.
 • Exempel äro bättre än föreställningar.

 

%MCEPASTEBIN%