F.

 • Fadrens dygd är barnens stora skatt.
 • Fager kropp och sedig själ finnas inte alltid tillsammans.
 • Fager utan tukt är en ros utan lukt.

 • Fagra ord fröjda en dåre.
 • Fagra ord mätta inte magen.
 • Faller krukan på en sten, så spricker hon; och faller stenen på en kruka, så spricker hon också.
 • Falsk mans spel är ärlig mans död.
 • Falskhet slår sin egen herre på nacken.
 • Fan visste inte hvad helfvete var, förr än han blef gift.
 • Far i mak, så hinner du säkrast fram.
 • Far och mor hafva högsta rösten.
 • Far och mor äro goda, men Gud är bättre.
 • Fasta länge sparar inte brödet.
 • Fasta är god, då hon eld släcker.
 • Fastän räfven är slug, så säljs det ändå flera räfbälgar än åsnehudar.
 • Fattig friare får snart korgen.
 • Fattig man blir alltid afundad fager hustru och fet häst.
 • Fattig man bor tryggast.
 • Fattig man felar något, den girige allt.
 • Fattig man finner ock stundom ett godt råd.
 • Fattig man får ock någongång en god dag.
 • Fattig man går trygg sin väg.
 • Fattig man kokar tunn välling.
 • Fattig man är känd af få.
 • Fattig mans korn växer alltid tunnt.
 • Fattig mans mat är snart äten.
 • Fattig mans råd får sällan något gälla.
 • Fattig qvinna skänker hönsägg, för att få gåsägg igen.
 • Fem fingrar äro bättre än en båtshake.
 • Fem sinnen: fem dörrar för synden.
 • Fett kök gör mager pung.
 • Fick jag ingen fisk, så har jag dock mina maskar qvar.
 • Fisken har goda dagar; han dricker när han vill.
 • Fjeska mindre, så uträttar du mer.
 • Fjorton embeten, femton olyckor.
 • Flinkt arbete leder snarast till hvilan.
 • Flit och håg äro redan två goda arfvedelar.
 • Flit är lyckans högra arm och sparsamhet dess venstra.
 • Flugan är icke hofman för det hon sätter sig på furstens näsa.
 • Flugor och vänner komma om sommaren.
 • Fort och väl följas icke gerna åt.
 • Fram och åter är det lika långt.
 • Fred föder, ofred öder.
 • Fred gör åkern bördig.
 • Fri från skuld, fri från fara.
 • Fria till enkan medan hon ännu sörjer.
 • Frihet gäller mer än silfver och guld.
 • Frihet är själens själ. (Jemf. Joh. 8: 36).
 • Friskt mod gör friskt blod.
 • Friskt mod är godt harnesk.
 • Fritt folk, fritt tal.
 • From hustru vinner med lydnad.
 • From hustru är ett godt läkeblad.
 • Fromhet misstänker ingen.
 • Fromhet är intet arfvegods.
 • Fromt folk har ock sin galla.
 • Fromt folk måste alltid betala lärpenningar.
 • Fromt folk är tunnsådt.
 • Frukta Gud gör landet tryggt.
 • Frukta Gud och följ landsvägen.
 • Frukta Gud är fred och helsa.
 • Fruktan gör lifvet bittert.
 • Fruktan hindrar rådslag.
 • Fruktan mäter med rundelig aln.
 • Fruktan ökar faran.
 • Frukten brås på stammen.
 • Fråga min broder, om jag är en tjuf.
 • Fråga och lära gör mångens ära.
 • Frågan är fri.
 • Främmande löss bita värst.
 • Främmande sorger göra fåfängt bekymmer.
 • Fröjd af ondo är qval med ändan.
 • Fula skinn kunna skylas under vackra klutar.
 • Full mage studerar ej väl.
 • Fullt kar sqvalpar gerna öfver.
 • Fyra ting kunna inte gerna dölja sig: eld, hosta, skabb och kärlek.
 • Fyra ting skall man ej låna ut: sin hustru, sina kläder, sin häst och sina skor.
 • Fyra ögon se mer än två.
 • Få ord och dryga (djupsinniga) hedra mannen bäst.
 • Få som far, ingen som mor.
 • Fåfäng gå lärer mycket ondt.
 • Fåfänglighet i ungdomen bringar arbete i ålderdomen.
 • Fåfängt att gå till rätta utan bevis.
 • Fåfängt att hindra det ske måste.
 • Fåfängt att pråla med lånta kläder.
 • Fågeln flyger aldrig så högt, att han ju icke söker sin föda på marken.
 • Får katten vingar så är det förbi med sparfvarne.
 • Fåret bär icke ullen åt sig sjelft.
 • Färgade fel ha skammen bakom sig.
 • Föd du mig i år, så foder jag dig nästa år.
 • Föda vill ha möda.
 • Födas och dö är hvar dags prof.
 • Födelsebygden är alltid kär.
 • Föga skämt som icke har något allvar med sig.
 • För bön och gåfva skall en domare sofva.
 • För det man svärtar andra, är man ej sjelf hvit.
 • För drucken man och vredan bör ett hölass vika.
 • För en oxe bör man akta sig framtill, för en åsna baktill, och för en jesuit på båda sidor.
 • För en sko mister man ofta en häst.
 • För ett godt ord kan man få hvad man ej kan få för penningar.
 • För gammalt ondt finns ingen bot.
 • För goda vänner stänger man inga dörrar.
 • För kärlekens skull bryter mången ett ben.
 • För mycket och för litet skämmer allt.
 • För mycket är för mycket.
 • För många hundar äta upp jägaren.
 • För penningen lyfta de allrafleste på hatten.
 • För podager hjelper ingen sko.
 • För samlad sill frukta sig stora fiskar.
 • För sent att kasta jästen i ugnen, när brödet är bakadt.
 • För sent att ropa: kaas! när korfven är uppäten.
 • För sent att råda, när skadan är skedd.
 • För sent att spara vid botten.
 • För sent att sparka emot, när oket ligger på halsen.
 • För sent att stänga buren, när fågeln är utflugen.
 • För sent att stänga hönshuset, när räfven ätit upp hönsen.
 • För sent att vakta elden, när huset står i brand.
 • För sent att väpna sig, när fienden står för dörren.
 • För tidig herre blir länge dräng.
 • Förakta ej litet sår, fattig fränka, ringa fiender och simpel gåfva.
 • Förbjuden frukt smakar alltid bäst.
 • Föregjordt och eftertänkt har mången dåre kränkt.
 • Förevis far aldrig illa och klokheten har ögon i nacken.
 • Förlåta är högsta hämnd.
 • Förlåta är lättare än glömma.
 • Förmögenhet förvärfvas icke, den sammansparas.
 • Förord bryter ingen träta.
 • Förr vill jag äta hunden, än hunden får äta mig.
 • Försigtighet är klokhetens högra öga.
 • Först bröd, sedan kött.
 • Första banden gör bästa köpet.
 • Förtörnad tjenare är den argaste fiende.
 • Förvärfva är lycka, men behålla är en dygd.

 

%MCEPASTEBIN%