M.

 • Magen blir förr mätt än ögat.
 • Magen borgar icke.
 • Magen har inga öron.

 • Magneten drager.
 • Magra myggor bita värst.
 • Makt blir aldrig mätt.
 • Makt och mod vilja ha vett i folje.
 • Makt skapar snart förlikning.Makt utan råd faller snart i brunnen.
 • Man behöfver ej gå öfver ån efter vatten.
 • Man betalar ej oxen dyrare för det den är brokig.
 • Man blir inte klok förr'n man varit tokig först.
 • Man blir inte sjelf hvit af att svärta andra.
 • Man blir snarast slagen af föraktad fiende.
 • Man blåser så länge i askan, tills gnistorna fara en i ansigtet.Man bör gå i ordning med frågorna.
 • Man bör inte döma man efter mål, ej heller hund efter hår.
 • Man bör inte flyga högre än vingarna bära.
 • Man bör inte gjuta olja i elden.
 • Man bör inte hafva en hund till ovän.
 • Man bör inte hålla kålen för en dålig ört, för det den ätes af svinen.
 • Man bör inte kasta bort den gamla qvasten, förrän man sett hvad den nya duger till.
 • Man bör inte kasta perlor för svin.
 • Man bör inte kasta ut barnet med badvattnet.
 • Man bör inte klå sig der det inte kliar.
 • Man bör inte köpa grisen i säcken.
 • Man bör inte lägga sten på börda.
 • Man bör inte sträcka fotterna längre än skinnfållen räcker.
 • Man bör inte sveda allt som ludet är.
 • Man bör inte truga godt på ondt.
 • Man bör inte väcka björn som sofver.
 • Man bör kunna styra sig sjelf, innan man vill styra andra.
 • Man bör sofva på saken.
 • Man bör stänga dörren så, att man kan låsa upp den igen.
 • Man bör äta för att lefva, men icke lefva för att äta.
 • Man finner snart orsak att fålla fett svin.
 • Man fångar ingen vessla i sömnen.
 • Man får hålla till godo med ugglor, när man ej har näktergalar.
 • Man får inte skära alla öfver en kam.
 • Man får inte slå efter hvarje mygga.
 • Man får inte väga allt på guldvigt.
 • Man får löpa länge efter en vildgås, innan man hittar en strutsfjäder efter honom.
 • Man får plöja med de oxar man har.
 • Man får taga den onda dagen med den goda.
 • Man får taga seden, dit man kommer.
 • Man får taga skeden i vackra hand.
 • Man gör inte rak käpp af krokigt trä.
 • Man gör mycket för sällskap skull.
 • Man gör så godt man kan. (Jfr Jac. 2: 10).
 • Man har ej alltid något för de kol som man bränner.
 • Man hämtar inte rent vatten i dyngpölen.
 • Man hänger inga bjellror på katten.
 • Man hänger ingen tjuf förrän han fås.
 • Man kan aldrig förgylla loften så väl, att den inte stinker.
 • Man kan allt hvad man vill.
 • Man kan gömma sin halm så länge, att den duger till hö vid foderbrist.
 • Man kan inte begära större iörmåga af katten än han har.
 • Man kan inte blåsa och ha mjöl i munnen på samma gång.
 • Man kan inte förbjuda fågeln att flyga öfver hufvudet, men väl att reda bo deri.
 • Man kan inte gifva bättre än man sjelf eger.
 • Man kan inte på samma gång både väfva och spinna.
 • Man kan inte så noga veta, hvar haren löper, sa' gumman, satte snaran i ugnsgluggen.
 • Man kan inte taga håret af den skallige.
 • Man kan krypa lika högt som man kan flyga.
 • Man kan låta det gå in genom det ena örat och ut genom det andra.
 • Man kan se på fanan hvem som vunnit segern.
 • Man kan så länge umgås med fån, tills man sjelf blir ett sådant.
 • Man kan tvinga hästen till vattnet, men inte att dricka.
 • Man kan tämja ett vildt djur, men inte en elak qvinna.
 • Man kan väl ljuga för vår Herre, men inte bedraga honom.
 • Man kan äfven ega mindre än intet.
 • Man kan äfven köpa guld för dyrt.
 • Man kan äfven ledas vid goda dagar.
 • Man kastar ej bort kornet för agnarnas skull.
 • Man kastar yxan i sjön och går landvägen.
 • Man klår ofta, der intet kliar.
 • Man klär sig på Fransyska och fryser på Svenska.
 • Man kommer inte långt med två trötta ök.
 • Man kommer ofta skrattande till ett gille och går gråtande derifrån.
 • Man kysser ofta den hand, man helst såge vara af.
 • Man känner bäst sjelf hvar skon klämmer.
 • Man känner icke en annan längre än till tänderna.
 • Man lefver ej blott af vackert solsken och väder.
 • Man lefver medan man lefver och lefver en dag dess mindre. (Jfr Pred. 11: 9.)
 • Man lånar sin vän och kräfver sin ovän.
 • Man lär inte känna folk i kyrka och bön, utan i
  handel och vandel.
 • Man lär sig inte simma utan att gå i vattnet.
 • Man lärer så länge man lefver.
 • Man minnes ej skabben längre än den kliar.
 • Man må så gerna taga den första skadan som den sista.
 • Man måste göra skon efter foten.
 • Man måste krypa innan man kan lära sig att gå.
 • Man måste låta lag gå före slag.
 • Man måste mer lyda Gud än menniskor.
 • Man måste mycket höra, innan öronen falla af.
 • Man måste ofta tåla att åsnan trampar en på foten.
 • Man måste rätta munnen efter matsäcken.
 • Man måste smida medan jemet är varmt.
 • Man måste taga dagen som han kommer.
 • Man måste tjerna tills man får smör.
 • Man njuter ej freden längre än grannen vill.
 • Man saknar ej det goda förrän det är borta.
 • Man saknar ej kon förrän båset är tomt.
 • Man ser grandet i sin broders öga, men icke bjelken i sitt eget.
 • Man skall ej binda munnen till på oxen som tröskar.
 • Man skall ej bruka en salfva till alla sår.
 • Man skall ej sälja skinnet förrän björnen är skjuten.
 • Man skall ej sätta ljuset under skeppan.
 • Man skall ej tala om den snön som föll i fjol.
 • Man skall ej tillsluta det öga, som Gud vill se.
 • Man skall hoppas det bästa. (Jfr Sal. Ordspr. 10: 28).
 • Man skall inte svara på hvart ord, sade mannen då de kallade honom en tjuf.
 • Man skall inte välja sköna qvinnor vid ljus.
 • Man skall sed följa eller land fly.
 • Man skall så hjelpa andra, att man ej stjelper sig sjelf.
 • Man skall taga tiden i akt, sa’ fan, plockade nötter vid jultiden.
 • Man skänker räfven en gås för att få hans skinn.
 • Man skär ej alltid guld med täljknifvar.
 • Man slår helst den viggen som gå vill.
 • Man stryker öfver med hartassen.
 • Man står eller faller sin egen herre.
 • Man stänger för en tjuf, men icke för en lögnare,
 • Man sörjer sig snarare gammal än rik.
 • Man tager ej af hatten, innan man ser mannen.
 • Man tager ofta törnen ur en annans fot och sticker dem i sin egen.
 • Man tramjpar masken så länge, att han vill värja sig.
 • Man vet ej huru man sått förrän man skall skörda.
 • Man vet hvad man har, men icke hvad man får.
 • Man vet inte hvad folk duger till, förrän de äro borta.
 • Man vet inte hvad som kan ske innan aftonen.
 • Man väljer i väplingen, tills man fastnar i starren.
 • Man är sig sjelf närmast. (Jfr Matth. 22: 39).
 • Man äter inte bröd till ost, utan ost till bröd.
 • Med bannor ringes till djefvulens messa.
 • Med barnen måste man lalla.
 • Medborgares dygd är säkraste muren för staden.
 • Med ed svaras och icke klagas.
 • Med fem fingrar kan man taga mer än med två gafflar.
 • Med full mage är det lätt att hålla fastepredikan.
 • Med Gud är bäst att börja.
 • Med handskar fångar katten inga råttor.
 • Med hvad en enda last kostar, kunde man uppfostra tvänne barn.
 • Med hvarje dag man vandrar till sin graf.
 • Med sin pastor och sin fogde bör man ej kifva.
 • Med som sarfven i hvarje lek.
 • Med stillatigande kan mycket försvaras.
 • Med åren bytas håren.
 • Medan gräset gror, dör märren.
 • Medan min tunna rann, kände mig både qvinna och man; när hon hörde upp att rinna, kände mig hvarken man eller qvinna.
 • Medelvägen är svår att finna.
 • Medgång alstrar högfärd.
 • Medgång bör tänka på motgång.
 • Menige mans bästa är högsta lag.
 • Mening är ej alltid sanning.
 • Menniskan lefver blott en gång.
 • Menniskan spår och Gud rår.
 • Menniskan är menniskans glädje, menniskan är menniskans sorg.
 • Min son heter Hans efter Hans Majestät, sade käringen.
 • Minska begäran ökar kassan.
 • Missbrukad frihet är värd att mistas.
 • Missräkning är ingen betalning.
 • Misstankar bryta vänskap.
 • Misstro gör oro.
 • Misstänksamheten tar en hvit pudelhund för en mjölnardräng.
 • Mjukaste riset svider värst.
 • Mjölgröt och kål är bondens läkedom.
 • Mod finnes ock under vallmarströjan.
 • Modershjertat är alltid ömt.
 • Modig häst aktar intet hundgläfs.
 • Mogen mö är svår att vakta.
 • Moget råd bär god frukt.
 • Morgonlöje är ofta aftongråt.
 • Morgonstund har guld i mun.
 • Mors gossar äro vi allesammans.
 • Motgång pröfvar sinnet.
 • Munnen och hjertat följas icke alltid åt.
 • Munnen talar ofta det halsen får betala.
 • Mutor vränga lagen.
 • Mycken mat är i Guds skafferi.
 • Mycken prakt gör förakt.
 • Mycken predikan gör kroppen trött.
 • Mycket af munnen, litet af ullen.
 • Mycket blir allt, när litet räcker till.
 • Mycket borga gör svag lofven.
 • Mycket borga och gå till rätta är nästa steget till armod.
 • Mycket fult i fagert skinn.
 • Mycket hästar, folk och hundar gör snart herreman till bonde.
 • Mycket vill alltid hafva mer.
 • Mycket vin i flaskan, inga pengar i taskan.
 • Mycket vänskap i vinfatet.
 • Myggan flyger så länge kring ljuset, att hon slutligen sveder vingarna.
 • Målare och poeter ljuga fritt.
 • Många bäckar små göra en stor å.
 • Många fjädrar görar en säng.
 • Många gäster göra dåligt herberge.
 • Många herdar vakta illa.
 • Många hugg fälla kan.
 • Många hundar äro harens död.
 • Många händer göra arbetet lätt.
 • Många korn göra en skäppa.
 • Många kunna hjelpa en.
 • Många munnar göra tomma fat.
 • Många om en gerning blir snarast ogjord.
 • Många råttor binda icke katten.
 • Många rätter, många krämpor.
 • Många skatter äro många nät.
 • Många slag göra stockfisken mjuk.
 • Många vänner, när minst tränger.
 • Många äro vägarne: säll den som väljer den rätta.
 • Mången begråter i år det han belog i fjol.
 • Mången bryter med foten ned, hvad han med handen bygger upp.
 • Mången bryter ris till sitt eget straff.
 • Mången flyr röken och kommer i elden.
 • Mången får beröm för litet och skam for alls intet.
 • Mången förlåter, men sällan någon förgäter.
 • Mången gagnar som svinen, först efter sin död.
 • Mången gåfve gerna sitt ena öga, att en annan måtte mista båda.
 • Mången går ut efter ull och kommer klippt hem.
 • Mången har för mycket, men ingen har nog.
 • Mången har goda kort, bara han visste att spela dem.
 • Mången häfves högt till sitt eget fall.
 • Mången lofvar i sin nöd, men håller icke för sin död.
 • Mången släcker så sin harm, att han blir både usel och arm.
 • Mången smeker barnet för ammans skull.
 • Mången sopar för sin grannes dörr och går sin egen förbi.
 • Mången spottar i kålen och får sedan supa den sjelf.
 • Mången står vid ljuset och skymmer sig sjelf.
 • Mången söker ett öre och bränner tre fyraskillingsljus.
 • Mången är inte så halt som han linkar till.
 • Mångtalig qvinna gör mannen trött.
 • Måste är en bitter ört.
 • Måttlig aftonvard sparar mycken krankhet.
 • Måttliga korfvar äro bäst.
 • Mät ej din egen lycka med en annans aln.

 

%MCEPASTEBIN%